Skip to content

ารศึกษาการติดเชื้อมาลาเรียในประเทศไทย (MIST)

เป็นโครงการศึกษาเพื่อวางรากฐานในการพัฒนาวัคซีนและยาต้านมาลาเรียชนิดไวแว็กซ์ เพื่อเป้าหมายสู่การกำจัดมาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทย

การทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนรูปแบบใหม่

กระบวนการวิจัยรูปแบบใหม่ภายใต้โครงการ MIST จะสามารถลดระยะเวลาในการพัฒนาวัคซีนลงได้มากกว่า 5-10 ปี และจะสามารถสร้างคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงต่อนักวิจัยและวงการแพทย์ที่มีการดำเนินการในการพัฒนาวัคซีนและยาต้านมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ นอกจากนี้ ยังเป็นตัวเร่งเพื่อขับเคลื่อนการกำจัดมาลาเรียให้หมดไปจากประเทศตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขที่จะกำจัดมาลาเรียให้หมดจากประเทศไทยภายในปี 2567

หน่วยงานร่วมดำเนินโครงการ

  • Mahidol Vivax Research Unit
  • MORU
  • Mahidol University
  • Wellcome Trust