Skip to content

เกี่ยวกับโครงการ

เราคือใคร

โครงการศึกษาการติดเชื้อมาลาเรียในประเทศไทย หรือ Malaria Infection Study Thailand: MIST เป็นความร่วมมือระหว่างคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยวิจัยมหิดลไวแวกซ์ และหน่วยวิจัยโรคเขตร้อน มหิดล–อ๊อกฟอร์ด ร่วมกับนักวิจัยด้านไข้มาลาเรียระดับนานาชาติ ภายใต้การสนับสนุนเงินทุนระยะเวลา 5 ปี จากกองทุนเวลคัม เพื่อ “ศึกษาการติดเชื้อมาลาเรียชนิดไวแว็กซ์ในคนและประเมินประสิทธิภาพของยาและวัคซีน” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือผลักดันและลดระยะเวลาการพัฒนาวัคซีนและยาต้านมาลาเรียชนิดไวแว็กซ์ ซึ่งเป็นเชื้อมาลาเรียชนิดเรื้อรังที่กำลังแพร่ระบาดรุนแรงแถบลุ่มแม่น้ำโขงรวมถึงประเทศไทย

เราทำอะไร

การศึกษานี้เป็นงานคู่ขนานและต่อยอดจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร จำลองรูปแบบการติดเชื้อมาลาเรียไวแว็กซ์ในคนโดยวิธีสากลที่ได้รับการยอมรับแล้วว่าเน้นเรื่องความปลอดภัย โดยการควบคุมการให้เชื้อมาลาเรียชนิดไวแว็กซ์ที่ทราบจำนวนแน่นอนแก่อาสาสมัครที่มีสุขภาพดีในสถานพยาบาลที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกปลอดภัยและได้มาตราฐานสากล ซึ่งเชื้อไวแว็กซ์ไม่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือทำให้เป็นไข้มาลาเรียชนิดรุนแรงดังเช่นที่พบได้ในเชื้อฟัลซิปารัม

อาสาสมัครจะได้รับเชื้อมาลาเรียชนิดไวแว็กซ์โดยให้ยุงที่ติดเชื้อมาลาเรียภายใต้การเลี้ยงและควบคุมในห้องปฏิบัติการกัด หรือโดยการฉีดเลือดที่มีเชื้อมาลาเรียไวแว็กซ์ โดยควบคุมปริมาณเชื้อที่ใช้เพื่อไม่ให้อาสาสมัครป่วยแต่จะทำให้นักวิจัยสามารถเฝ้าติดตามอาสาสมัครเพื่อการศึกษาและพัฒนาวัคซีนและยาต้านเชื้อไวแว็กซ์ ทั้งนี้อาสาสมัครที่ติดเชื้อจะได้รับการรักษาตามมาตราฐานโดยยาคลอโรควินและไพรมาควิน

ทำไมต้องเรา

ความร่วมมือของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนภายใต้โครงการฯ มีทั้งหน่วยวิจัยมหิดลไวแว็กซ์ (MVRU) หน่วยการศึกษาทางคลินิก ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ รวมถึงห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน (TMDR)  และหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด ซึ่งมีศูนย์วิจัยทางการแพทย์ที่มีความพร้อม มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีศักยภาพที่จะดำเนินการวิจัยการติดเชื้อไวแว็กซ์ได้ครบวงจร พร้อมด้วยทีมวิจัยคุณภาพที่มีประสบการณ์การทำงานวิจัยมาลาเรียในระดับโลกมากกว่า 50 ปี

การศึกษาภายใต้โครงการ MIST จะนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เราไม่สามารถที่จะศึกษาได้ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากธรรมชาติ ซึ่งทำให้เราสามารถทดลองวัคซีนและยาใหม่ๆ ถ้ามาลาเรียหมดไป เราจะเห็นว่ามีผลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนที่อยู่ในภูมิภาคนี้ได้อย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ประตาป สิงหศิวานนท์ อดีตคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

หน่วยงานร่วมดำเนินโครงการ

  • Mahidol Vivax Research Unit
  • MORU
  • Mahidol University
  • Wellcome Trust