Skip to content

การจำลองการติดเชื้อในคนคืออะไร

Human infection studies can give an indication that a vaccine is safe and effective far more quickly than would be possible through large-scale population trials.
Human infection studies can give an indication that a vaccine is safe and effective far more quickly than would be possible through large-scale population trials.

'การวิจัยด้วยกระบวนการจำลองการติดเชื้อในคน' คือ การวิจัยที่อาสาสมัครที่มีสุขภาพแข็งแรงจะได้รับเชื้อจุลินทรีย์ในปริมาณที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้สภาวะควบคุมโดยคณะผู้วิจัย และแพทย์ผู้มีความรู้และประสบการ์ต่อโรคนั้นๆ การวิจัยเหล่านี้จะมีส่วนช่วยให้นักวิจัยมีความเข้าใจถึงกระบวนการเกิดโรค การรักษา และการป้องกันโรคต่างๆ อาทิ โรคไข้หวัดใหญ่ อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ ตับอักเสบ และไข้มาลาเรีย

ในการพัฒนาวัคซีนแต่ละครั้ง การตัดสินใจเลือกวัคซีน ว่าวัคซีนตัวใดจะสามารถนำไปวิจัยและพัฒนาต่อไปถึงขั้นนำไปใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพในภาคสนามได้นั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก กระบวนการจำลองการติดเชื้อในคนจะช่วยให้นักวิจัยสามารถลดจำนวนอาสาสมัครที่จะถูกใช้เพื่อทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน อีกทั้งสามารถลดระยะเวลาในการทดสอบ และยังทำให้นักวิจัยได้ข้อมูลเชิงลึกต่อกระบวนการเกิดโรค การป้องกัน และการรักษาอีกด้วย ดังนั้น ณ ปัจจุบัน กระบวนการนี้จึงได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายสำหรับการพัฒนาวัคซีนในโรคบางโรค ที่ไม่ใช่โรคร้ายแรงถึงแก่ชีวิต และมียารักษาให้หายขาดได้แล้ว