Skip to content

สถานที่

การศึกษานี้จะดำเนินการที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีศูนย์วิจัยทางการแพทย์ที่มีความพร้อม อุปกรณ์ทันสมัย  ทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์ทำงานวิจัยมาลาเรียในระดับโลกมากกว่า 50 ปี  โดยความร่วมมือของทีมวิจัยซึ่งมีห้องปฏิบัติการทางกีฏวิทยาที่ได้มารตราฐานในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงและผลิตยุงที่มีเชื้อชนิดไวแว็กซ์ ให้กับการศึกษาวิจัยทางด้านนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา และในสหราชอาณาจักรมาก่อน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจในมาตราฐานให้กับการศึกษานี้

หน่วยวิจัยมหิดลไวแวกซ์

หน่วยวิจัยมหิดลไวแวกซ์ ถือเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยสำหรับโรคไข้มาลาเรียที่สำคัญของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยความพร้อมทางด้านห้องปฎิบัติการ บุคคลากร และอุปกรณ์ที่ครบครันภายในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน รวมถึงห้องปฏิบัติการภาคสนามที่มีความพร้อมในการออกพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคมาลาเรีย ทำให้หน่วยวิจัยมหิดลไวแวกซ์กลายเป็นผู้นำทางด้านการวิจัยสำหรับเชื้อมาลาเรียชนิดพลาสโมเดียมไวแวกซ์ และเป็นที่ยอมรับจากนักวิจัยระดับนานาชาติจำนวนมากในการดำเนินงานวิจัยร่วมกันโดยมีเป้าหมายสำคัญในการกำจัดมาลาเรียให้หมดไป

ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 

 ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2503 ถือเป็นหนึ่งในห้าภาควิชาเริ่มแรกของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีภาระหน้าที่ในงานด้านการศึกษา งานวิจัย และงานบริการทางวิชาการสาธารณะ นอกจากนี้ ยังให้บริการฝึกอบรมด้านการแพทย์ที่เเกี่ยวกับแมลง  ด้านโรคที่มีแมลงเป็นสื่อ และการควบคุมแมลงที่เป็นสื่อนำโรค ทั้งแบบรายบุคคลและแบบเป็นกลุ่ม

ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน

 ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน ณ ปัจจุบันเป็นภาควิชาหนึ่งในจำนวนสิบเอ็ดภาควิชาในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีภาระหน้าที่ในงานวิจัย งานสอน และงานบริการทางวิชาการ สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ภาควิชาฯ มีภาระกิจค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ของโรคเมืองร้อน ทั้งด้านพยาธิกำเนิด ด้านวิวัฒนาการดื้อยาของโรคติดเชื้อ และด้านการรักษาโรค รวมทั้งงานสอนนักศึกษาและแพทย์การให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับความทุกข์ยากจากโรคเขตร้อนทั้งหลาย 

ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน

 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของสำนักบริการงานวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีภารกิจหลักสำคัญคือการให้บริการตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยเฉพาะทาง ทางด้านโรคเขตร้อนที่สำคัญในประเทศไทย อาทิเช่น โรคไข้เลือดออก และโรคมาลาเรีย ด้วยวิธีการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและได้มาตรฐานประกอบกับทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดำเนินการตรวจวินิจฉัย ทำให้ได้ผลการวินิจฉัยโรคที่รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ