Skip to content

ทีมงาน

โครงการศึกษาการติดเชื้อมาลาเรียในประเทศไทย หรือ MIST ดำเนินการโดยทีมนักวิจัยระดับสูงซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้านักวิจัยหลัก นักวิจัยร่วม จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และกองทุนเวลคัม สหราชอาณาจักร อีกทั้งยังมีคณะกรรมการอำนวยการที่ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และผู้เชี่ยวชาญด้านมาลาเรียทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ 

ดร. เจตสุมน ประจำศรี สัตตบงกช

หัวหน้านักวิจัยหลัก


ดร. เจตสุมน สัตตบงกช ประจำศรี ดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยวิจัยมหิดลไวแวกซ์ และรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการวิจัยด้านมาลาเรียมา กว่า 30 ปี ในด้านการแพร่กระจายของโรคมาลาเรีย และชีววิทยาของยุงพาหะ ชีววิทยาของเชื้อพลาสโมเดียมไวแว็กซ์ และเชื้อมาลาเรียชนิดอื่น ๆ ในมนุษย์ การพัฒนายาและวัคซีน และการวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวกับมาลาเรีย

Professor Nick Day

หัวหน้านักวิจัยหลัก


ศาสตราจารย์ นิค เดย์ เป็นศาสตราจารย์ด้านเวชศาสตร์เขตร้อน นักมาลาเรียวิทยา และผู้อำนวยการหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด ในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ดูแลโครงการวิจัยหลากหลายโครงการภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเวลคัม ที่ดำเนินการในประเทศไทย ในทวีปแอฟริกา และเอเชีย ศาสตราจารย์ นิค เดย์ มีความสนใจในด้านระบาดวิทยา การวินิจฉัยโรค พยาธิสรีรวิทยา ชีววิทยาของเชื้อโรค การรักษาและป้องกันโรคมาลาเรีย โรค rickettsial รวมถึง สครับไทฟัส เมลิอิดโดสิส เลปโตสไปโรสิส การติดเชื้อ rickettsial ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่น ๆ

Professor Philip Bejon

หัวหน้านักวิจัยหลัก


Professor Philip Bejon เป็นศาสตราจารย์ด้านเวชศาสตร์เขตร้อน และผู้อำนวยการโครงการวิจัยร่วมระหว่าง Wellcome-KEMRI- Oxford ในประเทศเคนยา Prof Bejon มีความสนใจในการประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนต้านมาลาเรียในด้านการพิจารณาผลกระทบของความหลากหลายของการแพร่กระจายของโรคมาลาเรียต่อประสิทธิภาพของวัคซีน ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ของการป้องกันและระยะเวลาในการป้องกันของวัคซีนต้านมาลาเรีย

คณะนักวิจัยร่วม


ศ.ดร.พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี ดำรงค์ตำแหน่งอาจารย์และที่ปรึกษาอาวุโส ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล งานของอาจารย์มุ่งเน้นไปที่การวิจัยและคิดค้นยาต้านมาลาเรียเป็นหลัก โดยเน้นไปที่เขื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ์


ผศ. พญ. พจนีย์ จิตตะมาลา ดำรงค์ตำแหน่งกุมารแพทย์ติดเชื้อ และอาจารย์ประจำภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยของอาจารย์พจนีย์ รวมถึงการระบาดของโรคมาลาเรียและการดำเนินการทดลองทางคลินิกเพื่อประเมินกลยุทธ์การรักษาและการกำจัดมาลาเรียในภูมิภาค


อ.ดร.พญ.บริมาส หาญบุญคุณูปการ ดำรงค์ตำแหน่งแพทย์วิจัยและอาจารย์ประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทดลองทางคลินิก และเภสัชจลนศาสตร์ทางด้านยาต้านมาลาเรีย และมีความเชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อที่มีแมลงเป็นพาหะนำโรค เช่น โรคไข้เลือดออก ซึ่งอาจารย์ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออาการทางคลินิกของโรคอีกด้วย

Dr. Melissa Kapulu

นักวิจัยร่วม


Dr Kapulu เป็นนักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยร่วมระหว่าง Wellcome-KEMRI-Oxford ประเทศเคนย่า ทำงานเกี่ยวกับการประเมินผู้ติดเชื้อมาลาเรีย งานวิจัยของ Dr Kapulu มีเป้าหมายในการสร้างภูมิคุ้มกันของการแพร่เชื้อมาลาเรียโดยมีจุดประสงค์ในการพัฒนาวัคซีนต้านมาลาเรีย

Professor Faith Osier

นักวิจัยร่วม


Professor Faith Osier เป็นศาสตราจารย์ด้านภูมิคุ้มกันวิทยามาลาเรีย แผนกการแพทย์ที่ Nuffield มหาวิทยาลัย อ๊อกซฟอร์ด เธอได้รับรางวัล Sofja Kovalevskaja Award อันทรงเกียรติจากมูลนิธิ Alexander Humboldt นอกจากนี้ เธอยังได้รับรางวัลระดับนานาชาติอีกหลายรางวัลสำหรับการวิจัยในการทำความเข้าใจกลไกการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อมาลาเรียชนิดฟาซิปารัม ในปี พ.ศ. 2557 เธอได้รับรางวัล Royal Society Pfizer Prize จากสหราชอาณาจักร

Associate Professor Dr. Phaik Yeong Cheah

หัวหน้างานด้านจริยธรรมการวิจัย และการสร้างการมีส่วนร่วมจากสาธารณะ


Associate Professor Dr. Phaik Yeong Cheah ดำรงค์ตำแหน่งรองศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด และหัวหน้าแผนกงานชีวจริยธรรมและการมีส่วนร่วม หน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ็อกซ์ฟอร์ด มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งแผนกดังกล่าวมีภารกิจในการดำเนินการฝึกอบรมด้านจริยธรรมให้แก่นักวิจัย และพัฒนาโปรแกรมการสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่เป้าหมาย Professor Phaik Yeong เคยดำรงค์ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยสนับสนุนการทดลองทางคลินิก ภายใต้สำนักกำกับการวิจัยในมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ซึ่งทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ตรวจสอบ และอนุมัติโปรโตคอลการวิจัย การฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยและการดำเนินการทางคลินิกที่ดี ให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด


ผศ.ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ ดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน และหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์พรสวรรค์มีความชี่ยวชาญในด้านการวินิจฉัยระดับโมเลกุลและเซลล์ของการติดเชื้อไวรัส รวมถึงการตรวจสอบการเกิดโรค การเฝ้าระวัง และการจำแนกลักษณะของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั่วไปในประเทศไทย รวมถึงโรคติดเชื้ออื่น ๆ และภัยคุกคามจากโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน


ดร. เกษณี โชติวานิช เป็นศาสตราจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีความเชื่วชาญในด้านพยาธิวิทยา โดยเฉพาะในการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ และเภสัชวิทยาของยาต้านมาลาเรีย งานวิจัยของอาจารย์เกศินี มุ่งเน้นไปที่สองประเด็นหลัก คือพยาธิสรีรวิทยาของการติดเชื้อมาลาเรีย และการสืบหาเชื้อปรสิตที่ดื้อต่อยาต้านมาลาเรีย โดยได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยมากกว่า 100 ฉบับ ซึ่งส่วนใหญ่นำไปสู่ความสำเร็จในการวิจัยด้านการศึกษาโรคมาลาเรีย 


รศ.นพ. กิตติยศ ภู่วรวรรณ ดำรงค์ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีความเชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร ตับ และการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับโรคเขตร้อน อาจารย์กิตติยศมีประสบการณ์ในการทำการทดลองทางคลินิกโดยมุ่งเน้นไปที่โรคติดเชื้อในเขตร้อน และไวรัสตับอักเสบ

ดร. วัลลภา รูปสูง

นักวิจัยร่วม


ดร. วัลลภา รูปสูง เป็นนักวิจัยการตรวจวิเคราะห์มาลาเรีย และหัวหน้าทีมชีววิทยาเซลล์ และ G6PD หน่วยวิจัยมหิดลไวแวกซ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ดร. วัลลภา มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ และชีววิทยาของมาลาเรีย โดยเฉพาะมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ งานวิจัยของเธอมุ่งเน้นไปที่กลไกระดับโมเลกุลของ gametocytogenesis และการสร้าง hypnozoite ของเชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ โดยมุ่งเน้นที่การคิดค้นยาและวัคซีนต้านมาลาเรียใหม่ ๆ


ดร. หวัง หงุ่ยตระกูล เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน และหัวหน้าทีมวิจัยด้านชีวโมเลกุล หน่วยวิจัยมหิดลไวแวกซ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล งานวิจัยของอาจารย์หวัง มีเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจชีววิทยาของปรสิตมาลาเรีย และการติดเชื้อของยุง รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจว่าเชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ์บุกรุก reticulocytes อย่างไร และจะยับยั้งขั้นตอนสำคัญนี้ในวงจรชีวิตของปรสิตได้อย่างไร


ผศ.ดร.จิราภรณ์ เรืองสิทธิชัย ดำรงค์ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ทำหน้าที่ในด้านการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชากีฏวิทยาการแพทย์ และทำหน้าที่นักวิจัยในโครงการวิจัยที่หลากหลาย งานวิจัยของอาจารย์จิราภรณ์มุ่งเน้นในสองสาขา คือ สาขาชีววิทยาโมเลกุล และ กีฏวิทยาการแพทย์

ดร. พงศ์พญา พงศ์สุวรรณ

ผู้จัดการโครงการ MIST


ดร. พงษ์พญา พงษ์สุวรรณ ดำรงค์ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ ภายใต้หน่วยวิจัยโรคเขตร้อน มหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดระยะเวลา 29 ปีที่ผ่านมา ดร. พงษ์พญา มีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายในการบริหารจัดการโครงการวิจัย การจัดการพันธมิตร และการสร้างทีม  นอกจากนี้ ยังมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและการปฏิบัติการทางคลินิก การพัฒนาและดำเนินโครงการวิจัย การฝึกอบรมและตรวจสอบ รวมถึงกิจการด้านกฎระเบียบและการดำเนินการตามแนวทางด้านสาธารณสุขที่ดีทั่วเอเชีย

สุรีย์ภรณ์ ทองกุนา

ผู้ประสานงานโครงการ


สุรีย์พร ทองกุณา เป็นผู้ประสานงานโครงการของหน่วยวิจัยมหิดลไวแวกซ์ (MVRU) มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในโครงการวิจัย รวมถึงการบริหารจัดการกำลังคน และให้บริการทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงานให้บรรลุความสำเร็จตรงตามแผนการดำเนินงาน

ณฐินี กุลพิจิตร

หัวหน้าทีมสื่อสารและประชาสัมพันธ์


ณฐินี กุลพิจิตร ดำรงค์ตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ แผนกชีวจริยธรรมและการสร้างการมีส่วนร่วม หน่วยวิจัยโรคเขตร้อน มหิดล-อ็อกซ์ฟอร์ด มีประสบการณ์ด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการสร้างการมีส่วนร่วมกว่า 18 ปี โดยมีประสบการณ์ทำงานในโครงการที่หลากหลายร่วมกับบริษัท และองค์การไม่แสวงหากำไรชั้นนำในประเทศไทย